ผู้บริหาร

นายจุมพล ทวีตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายคุณธรรมฯ วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2014
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 109256
Page Views 139639
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
กำหนดสอบปลายภาคเรียนวันที่ ๑-๓ ตุลาคม๒๕๕๗
โรงเรียนในเตาพิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 57 ถึง 12 ต.ค. 57 โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย
โรงเรียนในเตาพิทยาคม ร่วมกับ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย จัดให้นักเรียนได้เรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม   โดยเป็นศูนย์รับการถ่ายทอดสัญญาญ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ชุดนักเรียน/ชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 สอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการกำหนดให้สอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ชั้น ม.๑-ม.๖ วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  
กลุ่มบริหารวิชการ
23 ต.ค. 57 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนในเตาพิทยาคม  ไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่วาการอำเภอห้วยยอด 
ปกติขาว/ชุดราชการ/สุภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป
24 ต.ค. 57 ประชุมครูและบุคลากร
กำหนดให้ประชุมครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 
ห้องประชุมโรงเรียนในเตาพิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป
27 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ฺ 
ชุดพละศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
28 ต.ค. 57 ถึง 29 ต.ค. 57 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ
โรงเรียนในเตากำหนดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๑-๖ ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม  
ชุดขาว/สุภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป