ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ต.ค. 57 ถึง 29 ต.ค. 57 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ
โรงเรียนในเตากำหนดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๑-๖ ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม  
ชุดขาว/สุภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป
27 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ฺ 
ชุดพละศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
24 ต.ค. 57 ประชุมครูและบุคลากร
กำหนดให้ประชุมครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 
ห้องประชุมโรงเรียนในเตาพิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป
23 ต.ค. 57 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนในเตาพิทยาคม  ไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่วาการอำเภอห้วยยอด 
ปกติขาว/ชุดราชการ/สุภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป
09 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 สอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการกำหนดให้สอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ชั้น ม.๑-ม.๖ วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  
กลุ่มบริหารวิชการ
06 ต.ค. 57 ถึง 12 ต.ค. 57 โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย
โรงเรียนในเตาพิทยาคม ร่วมกับ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย จัดให้นักเรียนได้เรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม   โดยเป็นศูนย์รับการถ่ายทอดสัญญาญ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ชุดนักเรียน/ชุดพละ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
กำหนดสอบปลายภาคเรียนวันที่ ๑-๓ ตุลาคม๒๕๕๗
โรงเรียนในเตาพิทยาคม ฝ่ายวิชาการ