ผู้บริหาร

นายจุมพล ทวีตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายคุณธรรมฯ วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2014
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 109259
Page Views 139642
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  • ส่งเสริม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  • ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  • ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
  • จัดกิจกรรมส่งเสริม ตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา