ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
  

จำนวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๐ แยกเป็นระดับชั้นได้  ดังนี้

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.๑

ม.๒

ม.๓

๒๔

๑๙

๑๔

๑๑

๓๘

๓๐

๑๔

๓๘

๓๐

๑๔

รวม

๒๔

๒๐

๔๔

๔๔

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๑๔

๒๐

๑๓

๒๐

๑๓

รวม

๒๗

๑๒

๓๙

๓๙

รวมทั้งหมด

๗๔

๔๖

๑๒๐

๑๒๐