ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนในเตาพิทยาคม (Naitoapittayakom) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๑ ตำบล    ในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีพื้นที่ประมาณ ๓๕ ไร่  เป็นโรงเรียนประจำตำบล จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ประชาชนได้ขอร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายผันจันทรปาน ในเรื่องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเยาวชนขาดโอกาสมากเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีรถประจำทาง ท่านผู้ว่าได้รับทราบถึงความต้องการและมอบหมายให้ นายสว่าง โอฬาริกบุตรดำเนินการตามขั้นตอนจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาโดยชื่อว่า โรงเรียนห้วยยอด (สาขา) ได้ทำการเปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนในเตาพิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีแหล่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทแหล่งน้ำที่ใช้ในโรงเรียนเป็นแหล่งน้ำบาดาล  เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา