พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  • ส่งเสริม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  • ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  • ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
  • จัดกิจกรรมส่งเสริม ตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา