ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณลักษณะปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 24690
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในเตาพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 25343
ข้อสอบPISAวิชาการอ่าน 24507
แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล58 Word Document ขนาดไฟล์ 105.27 KB 24555
เเจ้งเรื่องการพัฒนาครูเเละบุคลาการทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจงานเเละพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 984.88 KB 24518
คำร้องพอ ปพ.1พ Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 24839
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 24538