ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณลักษณะปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.79 KB 17453
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในเตาพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 17777
ข้อสอบPISAวิชาการอ่าน 17272
แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล58 Word Document ขนาดไฟล์ 105.27 KB 17320
เเจ้งเรื่องการพัฒนาครูเเละบุคลาการทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจงานเเละพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 984.88 KB 17284
คำร้องพอ ปพ.1พ Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 17602
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 17300