ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในเตาพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 270127
ข้อสอบPISAวิชาการอ่าน 266454
แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล58 Word Document ขนาดไฟล์ 105.27 KB 266452
เเจ้งเรื่องการพัฒนาครูเเละบุคลาการทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจงานเเละพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 984.88 KB 266478
คำร้องพอ ปพ.1พ Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 266542
งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.82 KB 266487
ปฎิทินปฏิบัติราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.1 KB 266500
ผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 266475
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 481.85 KB 266471
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 439.45 KB 266497