ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในเตาพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 81
ข้อสอบPISAวิชาการอ่าน 75
แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล58 Word Document ขนาดไฟล์ 105.27 KB 80
เเจ้งเรื่องการพัฒนาครูเเละบุคลาการทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจงานเเละพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 984.88 KB 90
คำร้องพอ ปพ.1พ Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 151
งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.82 KB 104
ปฎิทินปฏิบัติราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.1 KB 116
ผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 89
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 481.85 KB 89
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 439.45 KB 114