คณะผู้บริหาร

นายมนัส พิพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาทร แย้มบริบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป (รก.)

นางสาคร ยั่งยืน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรัตนา ตันเจี่ย
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางจารียา จินดาโชติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ