กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0824367842
อีเมล์ : noo-nureeya@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ป.โท/วทม. เคมีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549 ป.ตรี/วทบ.(ศษ.) เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2545 ม.6 โรงเรียนคันธพิทยาคาร
2541 ม.3 โรงเรียนคันธพิทยาคาร
2538 ป.6 โรงเรียนบ้านลำแคลง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนในเตาพิทยาคม ครู คศ.1
1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนในเตาพิทยาคม ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning