กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอาทร แย้มบริบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817476206
อีเมล์ : som.578075@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 กศ.บ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2557 ศษ.ม การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 - ปัจจุบัน โรงเรียนในเตาพิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning