กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ ศรีสว่าง
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนในเตาพิทยาคม พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แผนการเรียนรู้ Active Learning
2
3