คณะผู้บริหาร

นายธีรวิทย์ สีสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิโรจน์ อิฐเขตต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป (รก.)

นางสาคร ยั่งยืน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรัตนา ตันเจี่ย
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางอัญลียา มูสิกะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ