กลุ่มสนับสนุนการศึกษา

นายสุรินทร์ บุญแก้ว
ช่างปูน ระดับ ช1

นายภักดี เกลาฉีด
พนักงานบริการ ระดับ บ1