กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจารียา จินดาโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววีร์วิกา อุบลจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายพุทธสิทธ์ หนูเซ่ง