กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสรเทพ โสมสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุรีย์ ทองพิมล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง