กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสรเทพ โสมสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจารียา จินดาโชติ
ครู คศ.2

นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ครู คศ.2

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง