กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอาทร แย้มบริบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนา จงรัตน์