กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเนตรนภา จันทร์เมือง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1