กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชุติ สังขศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ