กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเนตรนภา จันทร์เมือง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 096-2846590
อีเมล์ : natnapa1609@gmail.com