กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาคร ยั่งยืน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิโรจน์ อิฐเขตต์
ครู คศ.2