กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาคร ยั่งยืน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิโรจน์ อิฐเขตต์
ครู คศ.2

นางสาวจีระพรรณ ฉิมพงษ์
ครู คศ.1