กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา ตันเจี่ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ