ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดกิจกรรมรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่องพันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,10:16  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ใบงานการสืบค้นและสรุปความรู้ เรื่องโมลและสูตรเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,10:07  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
ชื่ออาจารย์ : นายสรเทพ โสมสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,09:43  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจนจิรา คงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2560,10:44  อ่าน 1077 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร ยั่งยืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,12:25  อ่าน 4671 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ อิฐเขตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,10:41  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาววีร์วิกา อุบลจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,09:33  อ่าน 446 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Active Larning
ชื่ออาจารย์ : นายชุติ สังขศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,09:15  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,21:23  อ่าน 830 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ตันเจี่ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,20:37  อ่าน 596 ครั้ง
รายละเอียด..