แข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ

วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนในเตาพิทยาคม แข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ (ตัวแทนระดับประเทศ)
อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร