โรงเรียนในเตาพิทยาคม
156 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทรศัพท์. 075-578235 โทรสาร. -
อีเมลล์ : school@naitaopit.ac.th