มอบทุนการศึกษา "เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน"

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายธีรวิทย์ สีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งมอบทุนการศึกษา "เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน" จากมูลนิธิรักเมืองไทย ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ จำนวนทุนละ 10,000 บาท นักเรียนที่ได้รับทุน ได้แก่
1. เด็กชายสุทธิชัย ชูสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ศรีศักดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. นายณัฐวุฒิ แก้วมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. นางสาวทิพยาภรณ์ ชูอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทางคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนในเตาพิทยาคม ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิรักเมืองไทยเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้