มอบทุนการศึกษา "เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน"

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายธีรวิทย์ สีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งมอบทุนการศึกษา "เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน" จากมูลนิธิรักเมืองไทย ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ จำนวนทุนละ 10,000 บาท นักเรียนที่ได้รับทุน ได้แก่
1. เด็กชายสุทธิชัย ชูสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ศรีศักดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. นายณัฐวุฒิ แก้วมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. นางสาวทิพยาภรณ์ ชูอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทางคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนในเตาพิทยาคม ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิรักเมืองไทยเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
    
 
     
    
 
 
 
 
 

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเตาพิทยาคม
ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2566 และร่วมประเพณีชักพระ ณ วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ (วัดในเตา) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โรงเรียนในเตาพิทยาคมขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และร่วมสืบสานประเพณีของไทย
.     

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนในเตาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ในเตาเกมส์โดยมีท่านกํานันจรูญ ทองบุญแก้วเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมการ แข่งขันกีฬาสี เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในโรงเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โรงเรียนในเตาพิทยาคมขอขอบคุณแขกทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมของ โรงเรียนในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

     

แข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ

วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนในเตาพิทยาคม แข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ (ตัวแทนระดับประเทศ)
อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

        

 

                  

กิจกรรมรําลึกถึงกวีเอกของโลก "สุนทรภู่" และวันภาษาไทย

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนในเค้าพิทยาคม ร่วมกิจกรรมรําลึกถึงกวีเอกของโลก "สุนทรภู่" และวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสําคัญความสวยงาม ของภาษาไทย อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยให้กับนักเรียนต่อไป