O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy   ดาวน์โหลดไฟล์